Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5455 12 100 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
64261 12 30 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5450 12 50 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5476RE 120 300 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5476 120 300 GX6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1225 15 150 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5470 24 150 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64642 24 150 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3573 24 250 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5475 24 250 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5477 24 250 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5910 24 275 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1006 24 300 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
64502 240 150 GX6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5565 240 200 GX6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5445 240 300 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64516 240 300 GX6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64516RE 240 300 GX6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2211 240 650 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2244 240 650 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64540 240 650 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3495 36 400 G6.35 N/A More
Bi-pin
Bi-pin
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64664 36 400 G6.35 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H61491 12 100 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3010 240 300 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1870 240 400 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1838 240 500 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3012 240 500 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2105 240 650 GY9.5 N/A More
Halogen
Halogen
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2532 240 650 GY9.5 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1001 10.8 30 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1001RE 10.8 30 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5460 12 100 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5461 12 100 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
H64637 12 100 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
8291 12 24 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1058 12 75 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1060 12 75 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2854 120 250 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2853 120 250 GY5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1584 120 300 GY5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1002 13.8 25 GZ4 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3924 13.8 50 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3925 13.8 50 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3740 13.9 85 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2808 14.5 90 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5466 15 150 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5467 15 150 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5465 15 260 GZ6.35 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2815 19 80 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3764 19 80 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1249 21 150 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1256 21 150 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1294 21 150 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
3023 21 150 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1447 24 200 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1270 24 250 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1270GE 24 250 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1274 24 250 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2819 82 250 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2816 82 300 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2817 82 300 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
2818 82 300 GX5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
1720 82 360 GY5.3 N/A More
With mirror reflector
With mirror reflector
Product Code Volts Watts Base Finish Details
5406 82 85 GY5.3 N/A More